• Годишно съвещание на Експертния консултативен съвет (ЕКС), Огняново, 01.12 – 03.12.2019 г.

   Вторник, 3 Декември, 2019 / Събития

    ПРОТОКОЛ

   от годишното съвещание на Експертния консултативен съвет (ЕКС),

   Заповед № РД-02-247/19.12.2014 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с изпълнението на Международен проект на СЗО „Електромагнитни полета“

   01.12 – 03.12.2019 г., с. Огняново, общ. Гърмен

    

    

   Тема на срещата: „Предизвикателства, свързани с оценката на риска и контрола при въвеждането на новата 5G-технология”

    

    

   Заседанието на Експертния съвет протече при следния дневен ред:

    

   1. Откриване на заседанието от председателя на Експертния съвет д-р Ангел Кунчев

   2. Заседание на тема:”Предизвикателствата пред контролните органи при въвеждането на новата 5G-технология

   • „Проблеми на оценката на експозицията и контрола при 5G-технологията”
   • „Политика при оценка на риска при 5G-технологията -необходимост от спешна промяна“
   • „Комуникация с населението - необходимост и нови послания“.

   3. Заседание на тема: „Състояние на изграждането и въвеждането на 5G-технологията в България

   4. Информация относно готовност на фирмите – производители и дистрибутори за техническо осигуряване на контрола

   5. Дискусия

    

   На срещата присъстваха:

   Доц. д-р Ангел Кунчев, дм – Главен държавен здравен инспектор, Министерство на здравеопазването – Председател на ЕКС

   Проф. Мишел Израел, дм – Национален координатор и научен ръководител на ЕКС

   Членове на ЕКС и представители на регионалните здравни инспекции - представители от НЦОЗА; СРЗИ, РЗИ Хасково, РЗИ Плевен, РЗИ Благоевград; РЗИ Кюстендил, РЗИ Враца, РЗИ Видин, РЗИ Монтана, РЗИ Стара Загора, РЗИ Пловдив,  РЗИ Габрово, МУ София, РВД.

   Представители на телекомуникационната мрежа: „А1 България“ ЕАД,  БТК ЕАД - „Виваком”, „Булсатком” ЕАД, „Теленор България ЕАД“

   Представители на фирми, работещи в областта на телекомуникациите и органи за контрол: „ТКБК” ЕООД, „АВ Соm” ООД, „Телелинк” ЕАД; „ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС” ЕАД; Орган за контрол „Риск контрол груп“ ООД, Фондация „Фарадей – Научен център по нейонизиращи лъчения“, „Кабитс“ ЕООД, „Локатор – К“ ООД, „Инженеринг ВГ60” ООД.

   Експерти и гости, имащи интерес към нейонизиращите лъчения (НЙЛ) и към политиката за защита на работещите и населението.

    

   По точка 1. от дневния ред:

   Доц. д-р Ангел Кунчев, дм – Главен държавен здравен инспектор и Председател на ЕКС откри заседанието, като подчерта, че всяка новост в технологиите се посреща нееднозначно, но контактите на всички нива между ангажираните с въвеждането на новата 5G-технология биха били много полезни при решаването на възникващите проблеми. Доц. Кунчев благодари на присъстващите за тяхното участие в срещата и пожела ползотворна работа.

    

   По точка 2. от дневния ред:

   Проф. М. Израел и гл. ас. Цветелина Шаламанова представиха презентация на тема:

   • „Проблеми на оценката на експозицията и контрола при 5G-технологията

   В презентацията на гл. ас. Цветелина Шаламанова, дм беше изнесена информация, представена на Международен семинар по 5G и здраве, организиран от Словенския Институт по нейонизиращи лъчения под патронажа на Министерството на здравеопазването и Министерството на публичната администрация, който се е провел на 17 октомври в Любляна, Словения.

   На семинара са присъствали над 140 учени, представители на правителствени агенции, изследователски организации и индустрията от 21 държави. Предвид на създаването на обща политика и стратегия, съгласно Плана на ЕС (Brussels, 14.9.2016 COM (2016) 588 final, Сommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the Regions 5G for Europe: An Action Plan {SWD(2016) 306 final}), на семинара са се дискутирали ключови проблеми във връзка с въвеждането на 5G технологията и влиянието й върху човешкото здраве.

   Гл. ас. Цветелина Шаламанова, дм, след като запозна в общи линии аудиторията със същността на технологията и новите стандарти (емисионни и експлоатационни), дефиниращи 5G, представи част от научните изследвания.

   Какво се знае – ясни са механизмите на въздействие, но съществува и научна несигурност. Какво е необходимо – нови експерименти. Оценката на експозицията е сериозно предизвикателство при тази технология.

   До сега са докладвани 296 изследвания, свързани директно с 5G.

   Д-р Емили ван Девентер, ръководител на Международен проект по ЕМП към СЗО (www.who.int), е представила преглед на научните изследвания, свързани с експозиция с милиметрови вълни, които ще се използват от 5G технологията. В него тя подчертава, че при по-високите честоти, които 5G се очаква да използва в бъдеще, дълбочината на проникване в телесната тъкан и абсорбирането на енергия ще бъдат ограничени само до повърхностните слоеве на тялото.

   Мнението на СЗО е, че при спазване на граничните стойности, заложени в международно приетите нормативни документи, не се очакват последствия за здравето на населението.

    

   Д-р Ерик ван Рьонген, председател на Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения (www.icnirp.org), подчертал, че новите гранични стойности на ICNIRP, които се очаква да бъдат публикувани официално след няколко седмици, се основават на съвременното състояние на науката. Наличната научна литература включва и проучвания на въздействието на милиметровите вълни върху човека (над 30 GHz), в който честотен диапазон новата 5G технология ще работи. Той подчертал, че няма вероятност граничните стойности на ICNIRP да бъдат надвишени при въвеждането на новата 5G технология. Според ICNIRP няма причина да се счита, че експозицията от 5G може да представлява риск за здравето на населението.

   Д-р Майк Ууд, председател на комитета на Международната електротехническа комисия (IEC), заявил, че 5G е приоритет на IEC, за да може да се гарантира навременното приемане на съответните стандарти за 5G устройства и мрежи. Техническият комитет на IEC 106 подготвя международни стандарти за измерване и оценка на излагането на хора на електрически, магнитни и електромагнитни полета. Наличен е технически отчет на IEC, който включва примери за измервания на 5G мрежата. Резултатите ясно показват, че измерените стойности на 5G базовата станция са напълно сравними с 3G, 4G и Wi-Fi и доста под международно определени прагове - повече от 1000 пъти по-ниски.

   Съществува необходимост от нови изследвания за преодоляване на научната несигурност.

   Във връзка с въвеждането на 5G – технологията, Япония стартира 13 нови научни проекта, финансирани от правителство.

    

   В презентацията си проф. М. Израел, дм представи резултати от годишното съвещание на Международния съветнически комитет (IAC) на Световната здравна организация (СЗО) по два основни проекта: „Електромагнитни полета” и „УВ програма“ Женева, Швейцария, в периода 27.06.-30.05.2019 г., на която са присъствали членове на IAC от 43 страни, включително и на международни организации, като Международния съюз по телекомуникации (ITU), Международната агенция по изследване на рака (IARC), Международната комисия по защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP), Международната организация по труда (ILO), Международния комитет по здраве при работа (ICOH), Международния институт на инженерите по електроника и електротехника (IEEE), Международната електротехническа комисия (IEC) и др.

    

   • След като взе предвид изложената по-горе информация, доц. А. Кунчев повдигна темата за политиката при оценка на риска и контрола при 5G-технологията и необходимостта  от спешна промяна

   Всичко познато досега в областта на измерванията и контрола на ЕМП от мобилната комуникация е неприложимо за комуникация с хората.

   Резултатите и фактологията не вършат достатъчна работа за успокояване на хората. Едновременно с това, не бива да се допуска необоснованите страхове да забавят процеса за въвеждането. Не може да се позволи забавяне на въвеждането, но не може да си позволим и „даването на индулгенция“. При несъществуващи технологии няма как да се каже, че те са напълно безопасни. Може да се очакват ситуации, при които да се стигне до повишени нива на ЕМП. Не може да се твърди, че нищо страшно няма. Това е контрапродуктивно, който го твърди, ще се сблъска с голям отпор.

   Сега при действащите мобилни технологии се случва да открием проблеми.

   Може да се каже, че при 95,5% от случаите няма проблем, но заради тези 0,5 % не може да се стигне до заключение, че не съществува опасност.

   „Предлагам много балансиран точен подход базиран на измерванията в реални условия и достатъчни резултати от изследвания“, каза той.

   Други страни са с по-либерални норми, но в последно време се приближават към нашите по-консервативни норми.

   Факт е, че броят на антените при въвеждане на 5G-технологията, ще се увеличат 2 или 3 пъти в сравнение със сега действащите.

   Колко хиляди ще станат базовите станции? На какви честоти ще работят? Има въпроси на които на този етап не може да се отговори.

   • Какво имаме до сега?

   -          изграден капацитет

   -          имаме научната база в лицето на този колектив от НЦОЗА.

   • Какво е необходимо?

   -                     да се закупи нова апаратура и методология, следващи научни изследвания

   -          ново законодателство в областта, съобразено с европейските изисквания

   -          да се „преведе“ въвеждането на 5G-технологията на разбираем език за хората, защото хората не ни вярват. Работим на терен, на който едва ли не почваме от „нулата“.

    

   Проф. М. Израел изрази становище относно политиката при въвеждане на 5G-технологията, като представи различни предложения за въвеждане на норми за защита на населението от влиянието на ЕМП.

   Препоръката на СЗО, както и на ЕК при въвеждането на технологията е, че тя трябва да се въвежда при пълно спазване на изискванията за безопасност и здраве на населението.

   През 2019 г. експерти разработиха „Рамка за защита и безопасност от нейонизиращите лъчения”, която беше разпространена чрез СЗО до „отговорните министри” за мнение.

   Проектът е разработен на основата на обсъждания на ежегодните заседания на СЗО по проект „Електромагнитни полета“, в който Р България е участник, основно чрез ЕКС.

   В „Рамката“ са дискутирани добрите практики на страните-членки на ЕС, както и на други страни, участнички в разработването на политиката на СЗО, като САЩ, Австралия, Израел, Китай, Русия, страните от Азия, Южна Америка и Африка.

   „Рамката“ е предназначена за държавни органи, които отговарят за стационарните източници на НЙЛ, за продукти и услуги, които могат да излъчват НЙЛ. Специалните препоръки и критерии за защита се отнасят до контролните органи, както и до широк кръг професионалисти, които участват в управлението на приложенията и защитата от НЙЛ, включително производители, професионални организации, вносители и/или доставчици на услуги, неправителствени организации.

   За намаляване на риска за здравето свързан с експозиция от НЙЛ в документа са приложени следните подходи:

   • ангажиране на съответните заинтересовани страни за насърчаване на последователен подход за защитата и безопасността при прилагане на източниците;

   • пропорционалност на въведените правила и регулации по отношение на риска, като се използват най-добрите налични доказателства и практики;

   • хармонизация на стандартите - правилата и регламентите следва да бъдат в съответствие с други политики и най-добри практики, за да се избегне неяснота и да се насърчи доверието на обществото;

   • контрол на изпълнението на правилата и разпоредбите с цел да се гарантира ефективното им прилагане;

   • усъвършенстване - за да се гарантира, че ще бъде възприет последователен подход, който да обосновава и непрекъснато да се подобряват подходите за защита;

   • достъп до информация за обществеността, работниците и пациентите, така че те да могат да вземат информирани решения относно рисковете и ползите от излагането на НЙЛ;

   • прозрачност по отношение на вземането на решения, за да се осигури по-голяма осведоменост и разбиране на здравните рискове и ползи от излагането на НЙЛ;

   • периодичен преглед на научните доказателства, за да се осигурят най-новите знания по отношение на експозиция с НЙЛ.

    

   Законодателството, което следва да се въведе, трябва да бъде съобразено с изискванията за защита на населението от йонизираща радиация, т.е. да се прилагат подобни принципи на защита, както при въздействие на йонизиращи лъчения, включително принципа ALARA - „колкото е възможно по-малка експозиция“.

   Особено внимание се обръща на стационарните обекти, излъчващи НЙЛ и повишаване на изискванията за контрол на тези обекти преди и след монтажа на съоръженията. В глава „Отговорности за защита и безопасност“ се акцентира, че основната отговорност за защитата и безопасността е на лицата или организациите, създаващи по-висок риск от облъчване с НЙЛ, като производители и доставчици на стоки и услуги, водещи до увеличаване на експозицията на населението с нейонизиращи лъчения. Тук е мястото на договорните отношения, които трябва да има държавата с индустрията, услугите, производителите и вносителите на изделия, излъчващи НЙЛ.

   В документа се отбелязва необходимостта от насърчаване и подкрепа на националните и международните научни изследвания, за да се даде възможност за ранно откриване на нововъзникващите рискове и за подкрепа на научните изследвания, където съществуват съществени пропуски в познанието. Националните експертни съвети могат да координират усилията в тази насока.

   Проф. Израел коментира положителните страни и несъвършенствата на действащото у нас законодаателство - Наредба № 9, 1991 г., изменение и допълнение в ДВ бр. 8, 2002 г.

   Като първа мярка за промяна на политиката при оценката на риска и контрола на ЕМП в населените места, е спешната необходимост от промяна на законодателството. Като европейска страна, а също и като страна, подписала договорите за спазване на изискванията на СЗО по отношение на оценката на риска, нашата страна трябва да спазва препоръките, описани в Model legislation for electromagnetic field protection, WHO, Geneva, 2006. Следвайки тези изисквания, екипът от НЦОЗА постигна с доста сериозна упоритост пред индустрията, администрацията, населението някои резултати в това направление:

   - нейонизиращите лъчения влязоха в Закона за здравето с адекватна дефиниция като „фактори на жизнената среда” и като фактори, емитирани от източници „обекти с обществено предназначение”. Това изисква извършването на контрол от РЗИ, коета става със специални „Указания”, които установяват реда и начина на мониторинга на ЕМП в съответните региони.

   - в НЦОЗА беше разработена електронна информационна система за източниците на ЕМП, която се попълва и поддържа от измерванията, извършвани от НЦОЗА. Същата има уеб-базирана част, която позволява на населението да получава информация за източници на ЕМП в района, където то има интерес.

   Закон за защита от ЕМП у нас засега няма условия за подготвяне и приемане, т.е. липсва политическата зрялост за това. Предложението на екипа от НЦОЗА е следното:

   - да се въведе Препоръка 1999/519/ЕК за защита на населението от ЕМП за прилагане на европейските практики за оценка на експозицията и риска.

   - да се запазят по-строгите здравни норми за защита на населението в домовете на гражданите, т.е. там, където се пребивава 24 часа, и където има „чувствителни” групи от хора – болни, деца, възрастни хора, майки-кърмачки и т.н. За останалите места на пребиваване на човека могат да се приемат прагове, зависещи от времето на престой или от други съобръжения.

   - в препоръчания нов раздел „Нейонизиращи лъчения” в Заакона за здравето да се изисква разработването на нова наредба за защита на населението, обхващаща всички поставени по-горе проблеми, за които Наредба № 9/1991 г. има неблагополучия.

   - да се изяснят въпросите за мястото на НЦОЗА в осигуряването на тази политика, както това е направено за шума в населените места, в събирането на данни от измервания (от всички лаборатории и органи за контрол, извършващи измервания за целите на здравето на населението), за да има смисъл поддържането на национална информационна система, а не само такава с информация от НЦОЗА.

   - НЦОЗА да бъде оторизиран от Министъра на здравеопазването като референтна организация да изпълнява дейностите, описани от СЗО за т.нар. „Агенция”, като не само обучава специалистите, извършващи измервания, а прави арбитражни измервания (както досега, без да има подобна оторизация), да проверява периодично компетентността на тези, които правят измервания за целите на здравето на населението (за да има „отговорният министър” доверие в тях), и с цел да се ползват данните им за попълване на националната информационна система.

    

   Подходящо е също на национално ниво държавната администрация (в лицето на Министерството на здравеопазването) да сключи договор с операторите за спазване на изисквания, свързани с контрола, безопасността и здравето, с подаването на необходимата информация , съвместни измервания, предоставяне на данни, както и за съвместни проекти или финансирания, свързани с науката за ефектите от въздействието на ЕМП. По-специално, за 5G технологията в началото е необходимо да се приложат взаимни усилия за разработване на методите за оценка на експозицията и внедряването им в контрола, закупуването на апаратура, покриваща честотните обхвати на микровълните до 60 GHz, извършването на съвместни измервания (което в момента се прави на 3,6 GHz при пилотните проучвания) и други подобни.

   Необходимо е също промяна в „Указанията” на МЗ за извършване на контрола, както и периодична проверка за компетентността при този контрол, независимо от извършваните одити от ИА „БСА”.

    

   • Гл. експ. В. Зарябова представи презентация за нагласата на населението при въвеждането на мобилните технологий във връзка с темата „Комуникация с населението  - необходимост и нови послания“

   Бяха представени различни опити от различни държави да представят 5G пред населението: в Швейцария - билбордове, Австрия - брошури, Франция-научни доказателства, и последвалите реакции от страна на различни екоорганизации и групи.

   Разгледани бяха редица въпроси:

   Как да се комуникира с населението?

   Кога да започне диалога?

   Може ли да се установи кое влияе на общото мнение?

   Вълна на възприятието на риска.

   Кой може да осигури съответната научна експертиза?

    

   По точка 3. от дневния ред:

   От страна на мобилните оператори, от инж. Бойчо Станков „БТК“ ЕАД беше изнесена презентация по темата:

   „Състояние на изграждането и въвеждането на 5G-технологията в България

   Инж. Станков обстойно запозна аудиторията със същността на 5G – технологията, като показа ясно разликите с досега действащите мобилни технологии.

   Устройствата са по-близко разположени до хората и са повече, информацията може да се предава осем пъти по-бързо.

   Показани бяха методите за пресмятане на излъчваната от антените мощност съгласно новия стандарт IEC TR 62669

    

   По точка 4. от дневния ред:

   Присъстващите представители на фирмите „Кабитс“ ЕООД и „Локатор – К“ ООД,  работещи в областта на производство и разпространение на измервателна апаратура за ЕМП (NARDA, WAVE CONTROL) изразиха готовност за техническо осигуряване на контрола.

    

   По точка 5. от дневния ред:

   Проведе се дискусия със следните въпроси и коментари:

    

   Венцислав Антов – „АВ Ком“ ООД

   Няма ли възможност да бъде софтуерно лимитирана мощността след като знае колко излъчват антените?

   инж. Бойчо Станков „БТК“ ЕАД - Може да се направи, но на обратно. За целта тази информация трябва да се подава, за което е необходима много голяма 3D карта за да може да се изчисли.

   Проф. М. Израел – Може, ако измервателната сонда  бъде датчик при самия лъч по време на излъчването.

   инж. Бойчо Станков „БТК“ ЕАД – може да се направи статистика, колко потребители ползват мрежата в този момент.

   Доц. А. Кунчев – Какъв брой антени се очаква да се монтират при новото покритие на София?

   инж. Бойчо Станков „БТК“ ЕАД – За сега не разполагаме с данни. Ще бъде необходима два или три пъти по-гъста мрежа. Необходимо е да се види потреблението за да се знае с точност. Българинът е свикнал с добра скорост на преноса на данни, но не „вярва“ на новите технологии.

   Венелин Варчев РЗИ Враца – Може ли да се спре на държавно ниво 2G- технологията, както това се случва в други страни?

   инж. Бойчо Станков „БТК“ ЕАД – Засега технологията 2G се използва активно от населението и на този етап считам, че не може да се случи. Технологите се развиват, като например антените за вътрешно покритие са само над 3G, като производсво.

   Представител на А1 България“ ЕАД – Не може ли измерването да се извършва по бандове?

   Проф. М. Израел – Измерването на електромагнитното поле може да се извършва по селективен и по неселективен метод. Сложно е при селективно измерване да се направи оценката.

   Гл.ас.Цв. Шаламанова, дм – За целите на здравната оценка на полето се използва неселективен метод.

   Доц. Ангел Кунчев МЗОператорите се опитаха да вкарат поправка, свързана с преустройството на БС за премахването на обектите от ЗУТ.

   Тази информация, която се изисква при регистрация на обектите ни трябва, за да оценим риска за здравето на населението. Ние ще я пазим както трябва. Друг въпрос е „Свръхчувствителността“. „Свръхчувствителността“ е заболяване, което съществува, лекарите работят по този въпрос. Тя е реална и човека действително страда – сложен казус, но с един диалог се достига до изясняване на ситуацията.

    

   Венцислав Антов – „АВ Ком“ ООД

   Благодарим на инж. Бойчо Станков за подробната и изчерпателна информация, но сега войната която се повежда при въвеждането на 5G – технологията, негативната информация, която залива населението, няма противовес. Може да се акцентира на някои факти, които са верни, като например, че мощностите които ще се използват при 5G, са по-ниски.

    

   Проф. М. Израел – Това е част от комуникационна програма, която в момента се подготвя.

   Венцислав Антов – „АВ Ком“ ООД – Може би е необходимо да излезе специалист с вашето ниво на компетентност и да говори за това.

   Проф. М. Израел – Няма да се възприеме, тъй като нормите навсякъде са различни. Понякога тази война може да е неуспешна. Важното е да има подготвени специалисти, които да могат компетентно да се изкажат, когато е необходимо.

   Задължително е да се доказва периодично компетентността на специалистите.

    

   Представител на А1 България“ ЕАД Процедурата за въвеждане в експлоатация и регистрация на обект за мобилна комуникация отнема 18 месеца. За нас не е проблем да си предоставим информацията; за нас е важно времето за този процес да се намали.

    

   Проф. М. Израел благодари на аудиторията за изразения интерес и активност по време на дискусията и предложи, да бъдат изведени решения от срещата.

    

   Решения:

   Да се постигне споразумение между МЗ и мобилните оператори за подаваната информация за ХЗЗ, за подготовка и приемане на методика за измерване, за да се олекоти процеса и за по-бързи процедури по спазване на здравното законодателство.

    

   Доц. Ангел Кунчев, МЗ – тези договорености могат да залегнат като клаузи в един бъдещ нормативен документ

    

   Актуализиране на състава на ЕКС

    

   Промяна в „Указанията” на МЗ за извършване на контрола, както и периодична проверка за компетентността при този контрол, независимо от извършваните одити от ИА „БСА”

    

   Необходимо е периодично обучение на РЗИ

    

   Проф. М. Израел - Спешна промяна на законодателството. Да се работи от името на ЕКС в тази насока. До месец ще се направи предложение за нова наредба за ЕМП.

    

   Протоколирал: П. Иванова

    

   Национален координатор

   и научен ръководител на ЕКС: Проф. М. Израел, дм

    

   Председател на ЕКС: д-р А. Кунчев

  • Няма открити резултати
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат