• Годишна работна среща на Експертния консултативен съвет (ЕКС), Огняново, 03.12 – 05.12.2017 г.

   Понеделник, 4 Декември, 2017 / Събития

    

   ПРОТОКОЛ

   от годишна работна среща на Експертния консултативен съвет (ЕКС),създаден със Заповед № РД-02-247/19.12.2014 г.

   на Министъра на здравеопазването, във връзка с изпълнението на

   Международен проект на Световната здравна организация

   по защита от електромагнитни лъчения,
   Огняново, 03.12 – 05.12.2017 г.

    

   Тема на срещата: Усъвършенстване на контрола на електромагнитните полета в работната и в околната среда. Законодателство и политика, провеждана в Р България.

    

   Дневен ред:

    

   І. Откриване.

    

   ІІ. Заседание на тема:

   „Политика на СЗО за защита на населението и работещите от ЕМП. Резултати от годишната среща на Международния съветнически комитет на СЗО по защита от нейонизиращи лъчения.“

    

   ІІІ. Заседание на тема:

   „Активности на ЕКС и актуализация на състава му.“

   Отчет на извършените дейности във връзка с решенията на проведената през 2016 годишна среща.

    

   ІV. Заседание на тема:

   „Нормативна база за защита на работещите и населението от ЕМП. Изисквания на ЕС към измервателната техника за контрол в работна и околна среда.“

    

   V. Заседание на тема:

   „Електронен регистър на източниците на ЕМП в населени места. Събиране на данни. Проблеми при поддържането му.”

    

   VІ.Дискусия на тема:

   ”Проблеми на контрола на електромагнитните полета в страната: ниво на компетентност; състояние на измервателната техника; методи за измерване и оценка.“

    

   VІІ. Представяне нановите продукти на NARDA в областта на измерванията на електромагнитните полета.


   На срещата присъстваха:

   Д-р Ангел Кунчев – Главен държавен здравен инспектор, Министерство на здравеопазването – Ръководител на ЕКС

   Проф. Мишел Израел, дм – Национален координатор и научен ръководител на ЕКС

   Членове на ЕКС - представители на НЦОЗА; Столична РЗИ, РЗИ - Хасково, РЗИ - Плевен, РЗИ - Благоевград; РЗИ - Кърджали, РЗИ - Смолян, ВМА, МУ София

   Представители на телекомуникационната мрежа:  „Мобилтел” ЕАД, БТК ЕАД - „Виваком”

   Представители на фирми, работещи в областта на телекомуникациите; органи за контрол, производители на измервателна апаратура в областта на измерванията на ЕМП : „Инженеринг ВГ60” ООД; „ТКБК” ЕООД, „АБКом” ЕООД; „Телелинк” ЕАД; „Дарис” ООД; Орган за контрол „ДДД-1”; NARDA

   Експерти и гости, имащи интерес към НЙЛ и политиката за защита на работещите и населението.

    

    

   Протичане на годишната работна среща:

    

   І. Откриване.

   Д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор и Ръководител на ЕКС, откри заседанието и пожела ползотворна работа на участниците.

   Проф. М. Израел, дм - Национален координатор и научен ръководител на ЕКС благодари на присъстващите за тяхното участие в срещата.

    

   ІІ. Заседание на тема:

   „Политика на СЗО за защита на населението и работещите от ЕМП. Резултати от годишната среща на Международния съветнически комитет по ЕМП.“

   1. Докладва: Проф. М. Израел, дм

    

   В презентацията бяха разгледани следните основни аспекта:

   • Въвеждане на европейското законодателство в областта на ЕМП в различните страни – членки на ЕС; необходимо време за въвеждане в практиката
   • Глобалната група в областта на здравеопазването към СЗО - администрация по отношение на регулиране на политиката по защита от ЕМП
   • Развитие на проекта ЕМП през 2017 г. – основни дейности, връзки с национални институти и международни организации
   • Сдружения на неправителствени организации, които работят по въпросите на ЕМП, доказали произхода на средствата си за финансиране, и политиката на СЗО за участието им в глобалния процес за защита от ЕМП
   • NATO – нови стандарти за военни цели и за технически лица, които не са военни, а са свързани с участието на стрени-членки на НАТО във военни учения и действия
   • Международната организация IEEE – изготвя стандарти по ЕМП, с много близка политика до тази на ICNIRP
   • Обзор на изследванията, които се правят в света в областта на биологичното действие и защитата от ЕМП
   • Акцент в проекта на СЗО по ЕМП – оптични лъчения в медицината и в бита
   • Wi-Fi в училищата – проучване сред населението. Препоръчва се да се намали продължителността на разговорите, да се избягва ползването на мобилни телефони в малки екранирани помещения, като асансьори; да не се внасят телефони в класни стаи и в детски градини. Ограничения за ползване на Wi-Fi на местата, където има деца.
   • Националната агенция на Франция ANSES – изследвания на здравето на децата
   • Информация за медицински уреди, които се поставят върху пациенти
   • Информация за уреди за бита в домовете, които отчитат газ, ток и др.

    

   Нови технологии – 5G стандарт

   2. Докладва: гл. ас. Цв. Шаламанова, дм

    

   В презентацията бяха разгледани следните основни аспекта:

   • основни параметри на новата технология
   • възможност за пренос на по-голяма информация
   • насоченост към машини и апаратура
   • срокове за въвеждане на технологията - към 2020 г.

    

   ІІІ. Заседание на тема:

   „Активности на ЕКС и актуализация на състава му.“

   Докладва:Гл. експ. В. Зарябова – секретар на ЕКС

    

   1. Тя докладва, че във връзка с настъпилите промени на работните места на някои специалисти, работещи по проблемите на ЕКС и липсата на активност от страна на други експерти – членове на ЕКС, е необходимо да се извърши актуализация на състава на Експертния съвет. За целта ще бъде изготвено писмо до институциите за предложение на експерти, които да се включат в новия състав.

    

   2. В. Зарябова постави за обсъждане идеята да се инициират работни групи по различните дейности на ЕКС, които са включени в работата по защита на работещите и населението от ЕМП. Организационния комитет ще очаква по e-mail да се заяви интерес от страна на членовете към каква дейност могат да бъдат полезни.

    

   Проведе се дискусия в залата по поставените въпроси.

    

   3. Беше направен отчет на извършените дейности на ръководството на ЕКС във връзка с решенията, взети на проведената през 2016 годишна среща.

               Докладва: Проф. М. Израел, дм

   v     Проведено е обучение на специалистите, работещи в системата на БСА, които извършват преакредитацията на органите за контрол по прилагането на Наредба № РД-07-5/15.11.2016 г. на МТСП и МЗина международните стандарти, които съдържат методите за измерване, в съответствие с новото законодателство

   v     Проведено е обучение на специалистите, работещи в системата на РЗИ, които извършат контрол на ЕМП в населените територии; също така и на работещите в системата на ГИТ, които извършат контрол на условията на труд в производствените предприятия

   v     Организирано е провеждането на ежегодни съвещания на ЕКС по проблемите на защита на населението от ЕМП

   v     Изготвен е отчет по проекта на СЗО по ЕМП за България

   v     Поддръжка на сайта на ЕКС чрез Фондация „Фарадей“

   v     Поддръжка на международните връзки на ЕКС

   v     Специалисти от отдел „Физически фактори” изготвиха методики „за измерване и оценка на ЕМП, излъчвани от базови станции на мобилни оператори, в домове на жалбоподатели“ и „за измерване и оценка на ЕМП, излъчвани от трафопостове - пристроени или вградени в жилищни сгради“. Предстои приемането и валидирането им.

    

   ІV. Заседание на тема:

   „Нормативна база за защита на работещите и населението от ЕМП. Изисквания на ЕС към измервателната техника за контрол в работна и околна среда.“

   Докладва: Проф. М. Израел, дм

   Бяха представени сериозни проблеми, свързани с апаратурата и компетентността на специалистите, извършващи измервания по тази наредба.

    

   V. Заседание на тема:

   „Електронен регистър на източниците на ЕМП в населени места. Събиране на данни. Проблеми при поддържането му.”

   Докладва: гл.експ. инж. Хр. Петкова

    

   Инж. Петкова направи демонстрация на електронния регистър на източниците на ЕМП, като запозна аудиторията с частта от регистъра за източниците на ЕМП, която е специализирана за работата на РЗИ – данни, които попълва РЗИ.

   Бяха повдигнати редица въпроси във връзка с липсата на попълнена информация от страна на РЗИ.

   Във връзка с необходимостта от коректно попълване на Регистъра на източниците на ЕМП от страна на РЗИ е необходимо да се обърне внимание на следното:

   - да се спазва методиката, заложена в указанията за планиране, организиране и отчитане на дейността на РЗИ по опазване на общественото здраве (в частта „Мониторинг на нейонизиращите лъчения”);

   - в данните от измерванията, във връзка с мониторинга на нейонизиращите лъчения да се отразяват и географските координати на точките на измерване (съгласно извършеното обучение на специалистите).

   Наличието на географски координати на точките на измерване ще даде възможност измерванията да бъдат включени към досиетата на обектите и видни в регистъра на източниците на ЕМП, и съответно полезни на населението.

   Установено беше, че е необходимо да се изработят ясни указания във връзка с изпълнението на ангажиментите от страна на РЗИ.

    

   VІ.Дискусия на тема:

   ”Проблеми на контрола на електромагнитните полета в страната: ниво на компетентност; състояние на измервателната техника; методи за измерване и оценка.“

   Дискусията води: гл. експ. В. Зарябова

    

   Дискусия по проблема с липсата на информацията за обектите

   В. Георгиев - „Инженеринг ВГ60” ООД – Как може да се изисква от фирмите да предоставят информация за протоколите от измерванията, която е необходима за регистъра?

   Проф. М. Израел – Регистърът трябва да се попълва, ако се предоставят данни от операторите, също и от РЗИ от проверки. Няма правно основание, с което да задължим органите за контрол или операторите да предоставят тази информация.

   В. Георгиев – В някои общини и РИОСВ и РЗИ съгласуват проекти. Не може ли една от институциите да прави съгласуването?

   Дискусия в залата, водеща до факта, че не е възможно да се отмени съгласуването от различни инстанции.

   Столично РЗИ издава такова становище.

   Доц. д-р Любина Веселинова, дм ВМА

   Тя направи препоръка, касаеща сигурността на обектите на мобилните оператори, свързана с непредоставяне на данни за местоположението им.

   Д-р Кунчев - Тъй като базовите станции са обекти с обществено предназначение, няма как да се скрият адресите им.

   Въпрос от представител на БТК – В регистъра има ли данни кои сайтове са активни, и кои не?

   В.Зарябоваотговор:ще се обърнем с молба към операторите за актуализиране на информацията, тъй като такива данни в регистъра няма.

   Д-р Кунчев – отговор: при официално писмо от оператора, обектът може да се класифицира като неактивен. Остава в архив като досие.

   Представител на РЗИ Кърджали сподели следния проблем - Точките за измерване на ЕМП в населените територии се определят от отдел „Здравен контрол”, а не от физика, който е преминал обучение и е изпратен на място за измерването, което не е адекватно.

   Представител на РЗИ Хасково сподели, че имат затруднения при регистрацията и контрола на базовите станции, тъй като те не получават ситуациите за обектите.

   РЗИ Благоевград сподели, че в такъв случай (поставен от РЗИ Хасково) изискват документа с официално писмо.

   В. Зарябова направи предложение вторият екземпляр от проекта за експертната оценка да се предоставя на РЗИ.

    

   Протече дискусия по изказванията и въпросите.

   Разгледани бяха и проблемни казуси, свързани с обекти за мобилна комуникация.

   • Обект в гр. Самоков, приемателна комисия ДНСК
   • Обекти на ул. Яна Язова, гр. София, предизвикали редица жалби през 2017 г.

   Д-р Кунчев отбеляза, че ако има основание, е необходимо да се вземат мерки.

    

   VІІ. Представяне на новите възможности на NARDA в областта на измерванията на електромагнитните полета.

   Презентация на Hans Johann Saustingl – Narda, Германия

    

   РЕШЕНИЯ:

    

   1. Да се актуализира състава на ЕКС и да се представи на д-р А. Кунчев за преиздаванена заповед № РД-02-247/19.12.2014 г. на Министъра на здравеопазването. Отг. В. Зарябова; срок: м. февруари 2018 г.
   1. Да се създадат работни групи в ЕКС в зависимост от насочеността на специалистите и необходимостта за страната. Отг. М. Израел; срок: м. март 2018 г.
   2. Да се валидират и официализират от страна на МЗ разработените от НЦОЗА методи „за измерване и оценка на ЕМП, излъчвани от базови станции на мобилни оператори, в домове на жалбоподатели“ и „за измерване и оценка на ЕМП, излъчвани от трафопостове - пристроени или вградени в жилищни сгради“. Същите да бъдат разпространени сред РЗИ и органите за контрол за прилагане. Отг. М. Иванова; срок: м. февруари 2018 г.
   3. Да се актуализира текстът в "Ръководството за попълване на регистъра на източниците на ЕМП", като се направят промени с цел по- добра яснота за специалистите от РЗИ. Отг. Цв. Шаламанова; срок: м. февруари 2018 г.
   4. Да се разработи Указание от МЗ за РЗИ, свързано с работата на РЗИ с регистъра при внасяне на адекватна информация, във връзка с необходимостта от коректно попълване на регистъра на източниците на ЕМП от страна на РЗИ. Отг. В. Зарябова; срок: м. март 2018 г.
   1.  Да се осигури предоставянето на втория екземпляр от проекта по екологичната оценка на обектите на РЗИ от страна на вносителите. Отг. В. Зарябова, срок: м. март 2018 г.

    

   В заключение, беше обсъдено, че дискусията би била много полезна за администрациите по места, поради което протоколът е полезно да бъде разпространен чрез уеб-страницата на Фондация „Фарадей“.

    

    

   Протоколирал: П. Иванова

    

   Национален координатор

   и научен ръководител на ЕКС: Проф. М. Израел, дм

    

   Председател на ЕКС: д-р А. Кунчев

  • Няма открити резултати
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат