• Среща на БНПК, с. Огняново, 2 - 3 декември 2012 г.

   Понеделник, 3 Декември, 2012 / Събития

   ПРОТОКОЛ

   ОТ СРЕЩАТА НА БНПК, 2-3 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

   С. ОГНЯНОВО, ОБЩ. ГЪРМЕН, ХОТЕЛ „ДЕЛТА”

    

    

   Тема на срещата:

   „Нови тенденции в законодателството по отношение въздействие на електромагнитни лъчения в работната среда и в населените места. Здравен риск и новости в комуникацията на риска.”

    

   На срещата присъстваха:

   Членове на БНПК; представители на БАН; Югозападен университет „Иван Рилски”; представител на община Варна, представители на операторите: „Мобилтел”, Космо България Мобайл”, „Виваком”; Национално управление „Радио и телевизионни станции” (НУРТС) България; Представители на фирми: „Иинженеринг ВГ60”, ОК „Метроном”, „КаБИТС”; „КИГ”; „ДДД”; „Булгакам”; „Егнатия О.България”; „АBCom”; физически лица и гости.

    

   Срещата протече при следния дневен ред:

    

   І Откриване

    

   ІІ „Нови тенденции в законодателството по отношение въздействие на електромагнитни лъчения в населените места. Здравен риск и новости в комуникацията на риска.”

   Доклад на доц. М. Израел, дм

    

   ІІІ „Новости в законодателството по електромагнитни полета в работна среда”

   Доклад на доц. М. Израел, дм

    

   ІV Презентация на ОК „Метроном” от вида С за мястото му в превенцията на здравния риск – Р. Баев, Цв. Антонова

    

   V Представяне на измервателен уред със спектрален анализатор на фирма „НАРДА”, собственост на Фондация „Фарадей”. Практически измервания – откриване на неизвестен източник на електромагнитно поле.

   инж. Д. Калчев, инж. Ал. Иванов

    

    

   VІ Дискусия на тема „Здравен риск и новости в комуникацията на риска”

   Водещ: гл. експ. В. Зарябова

    

   1. Във връзка с предстоящите промени в закона за здравето възникнаха следните въпроси и дискусии:

    

   Г-н Андрей Борисов – „Мобилтел” – „нас ще ни касае предстоящата наредба, която ще произлезе от закона”.

    

   Доц. М. Израел – „ние няма да допуснем наредбата да се издаде без обществена дискусия”. Пример със стойностите, които се получават около дект телефони.

    

   „Мобилтел” – „Коментирани ли са някакви стойности?”

    

   Г-н Иво Златев – „Виваком” – „В закона  освен норми, да бъдат посочени и формули”

    

   Доц. М. Израел – „Юристите на МЗ решиха, че това е конкретика и мястото на формулите не е в закона. Това може да влезе в Наредбата - законът дава общи положения и санкции.”

    

   Г-жа В. Никова – община Варна – „В закона за здравето, където се упоменават документите, които се изискват при съгласуване на хигиенно - защитната зона на обектите записано ли е, че терените на които се изграждат базовите станции трябва да  са съгласувани предварително с общините, чрез извадка от плановете за застрояване?

   Предлагам да се включи действащ план за застрояване в съответната точка.

    

   Представител на операторите – „Плана за застрояване действа 10 години”.

    

   Бойчо Станков – „Виваком” – „Как ще се приеме периодичност на измерванията?”

    

   Гл. експ. В. Зарябова – „Ще бъде регулирано чрез наредбата.”

    

   Росен Абаров „Мобилтел” – Измерването на ЕМП ще се прави ли в далечна зона – как ще се регулира?

    

   Доц. М. Израел – „Ще бъде определено в приложенията на наредбата. Ще бъде описано като метод на измерване.”

    

   Даниела Златанова – НУРТС България – „Искам да изкажа похвала на колектива от отдел „Физични фактори”, НЦОЗА, за точността и бързината, с която се работи по документите за да стане възможно въвеждането в експлоатация на обектите на Цифровата телевизия в рамките на кратките срокове, които са определени.”

    

   „Глобул” предложиха конкретни промени в някои членове на закона, като например:

   1. Съгласно сегашната редакция на чл.3, ал.2 не става ясно, че допълнителната зона обхваща вътре помещенията на жилища, лечебни, детски и учебни заведения. Считаме, че е необходимо прецизиране на тескта, за да се изчисти неяснотата и да избегнем свободни и противоречиви тълкувания впоследствие.

   2. Стойностите, предвидени за допълнителната зона (Приложение 1, Таблица 5) са с 10 пъти по-ниски от действащите в момента. Считаме за неприемливо и неоправдано подобно драстично намаление и отклонение от нормите на ICNIRP, които са достатъчни за предпазване на населението от въздействието на нейонизиращите лъчения в обхватите от 400 до 2000 MHz.

    

   Гл. експ. В. Зарябова – благодарим за изказаните похвали.

    

   2. Дискусия по проблемите на ПСК.

   В дискусията се изясниха причините за забавянето на преписките с месеци. Акцентира се върху факта, че забавянето не става в НЦОЗА, а основно при експерти в МЗ. Представителите на операторите единодушно поискаха да бъдат уведомявани за всички проблеми, които възникват по внесените от техните подизпълнители преписки. Уведомяването да става по emаil  веднага при откриване на проблема, за да се съкрати времето за обратна реакция.

    

   Доц. Израел благодари на всички присъстващи за тяхното активно участие, както и за изказаните мнения в дискусията. Той обясни, че Главният държавен здравен инспектор държи на качеството на проектите, особено по отношение на безопасността и здравето на населението, а също и на бързото внедряване на технологиите, като се спазват изискванията на законодателството. Доц. Израел изказа своето задоволство за добрата съвместна работа с ръководството на МЗ и обясни някои проблеми, свързани със забавянето на преписките. Той акцентира върху необходимостта за бързо въвеждане на европейските изисквания в законодателството, за което в последните 2 години в МЗ има сериозна подкрепа.

    

   Протоколирал:

   (инж. П. Иванова)

  • Няма открити резултати
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат