• Протокол от годишното съвещание на Експертния консултативен съвет (ЕКС) - 2015

   Понеделник, 30 Ноември, 2015 / Събития

   при Министерството на здравеопазването по оценка на въздействието на нейонизиращите лъчения

    30.11 – 01.12.2015 г., с. Огняново, общ. Гърмен

    

    

   Тема на срещата: „Съвременно състояние на нормативната база и контрола на нейонизиращите лъчения "

   Дневен ред:

   І. Откриване.

   Доц. М. Израел, дм - Национален координатор и научен ръководител на ЕКС
   Д-р Ангел Кунчев - Ръководител на ЕКС

   II.    „Нови аспекти в дейността па СЗО в областта на въздействието на електромагнитните полета"
   Доклад на доц. М. Израел, дм
   III.      Презентации на страните-участнички в Международен проект "Електромагнитни полета" на СЗО . Европейска комисия.
   Презентация на доц. М. Израел, дм
   IV.    Състояние на нормативната база за измерване и оценка на ЕМП за работна среда в Р. България.
   Презентация на доц. М. Израел, дм
   V.      Законодателство за защита на населението при използване на солариуми. Проучване на СЗО на законодателството в различните страни
   VI.     Цели и задачи на новосъздадения Експертен консултативен съвет,съгласно Заповед № РД-02-247/19.12.2014 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с изпълнението на Международен проект на Световната здравна организация по защита от електромагнитни лъчения (който заменя действащия Български програмен комитет - БНПК по ЕМП)

   На срещата присъстваха:

   Д-р Ангел Кунчев - Министерство на здравеопазването, Главен държавен здравен инспектор, и Ръководител на Експертния консултативен съвет

   Доц. Мишел Израел, дм - Национален координатор и научен ръководител на

   ЕКС

   Членове на ЕКС - представители на НЦОЗА; Столична РЗИ, РЗИ София- област, РЗИ Варна, РЗИ Плевен, РЗИ Благоевград; представител на община Варна;

   Представители на телекомуникационната мрежа: НУРТС България, „Мобилтел" ЕАД, БТК ЕАД - „Виваком"; „Макс Телеком" ООД; „Булсатком" ЕАД;

   Представители на фирми в областта на телекомуникациите, органи за контрол: „Инженеринг ВГ60" ООД; „АБК" ООД; „Егнатия О. България" ЕООД; „Телелинк" ЕАД; „Дарис" ООД; Орган за контрол „ДДД-1“;

   Експерти и гости, имащи интерес към НЙЛ и политиката за защита на работещите и населението.

   І. Откриване.

   Доц. М. Израел, дм откри заседанието, като благодари на присъстващите за тяхното участие в срещата, както и на Министерството на здравеопазването за разбирането за обновяване на състава на БНПК и промяната му в ЕКС.

   Д-р Ангел Кунчев приветства присъстващите, като акцентира върху няколко важни аспекта в работата на ЕКС:

   Необходимостта от този ЕКС във връзка с бързото развитие на комуникационните технологии и други съвременни производства и дейности, свързани с излъчване на електромагнитни полета (ЕМП);

   Д-р Кунчев обърна специално внимание на проблемите на законодателството по защита на населението от нейонизиращите лъчения (НЙЛ) и мястото на БНПК в предишните години за разработването на промените в Закона за здравето и Наредба, свързана с него. Изказа съжаление за забавянето на приемането на тези изменения от Парламента, което води до забавяне на въвеждането на европейските принципи и дейности по този проблем;

   Специално внимание д-р Кунчев отдели на високото ниво на работа на звеното по „Физически фактори" в НЦОЗА за въвеждане на европейските практики в областта на НЙЛ в страната, както и на правилния подход при провеждане на политиката в тази област: привличане на всички заинтересовани страни в процеса на комуникацията на риска, участие на членовете на ЕКС в международните комисии и форуми и разпространение на информацията сред специалистите в България, съвместната работа на ЕКС с индустрията и с НПО (Фондация „Фарадей") като практика в европейските страни и като препоръка на Европейската комисия и СЗО.

   II „Нови аспекти в дейността на СЗО в областта на въздействието на електромагнитните полета"

   В доклада бяха подчертани следните аспекти:

   • СЗО препоръчва да се работи едновременно в областта на защитата на населението от нейонизиращите и йонизиращите лъчения
   • Участието на европейските страни в програмата INTERSUN за решаване на проблемите на защитата на населението от УВ лъчения
   • Нови аспекти в Международен проект „Електромагнитни полета" на СЗО:

   -   Основна задача: Оценка на риска;

   -    Гранични стойности - ICNIRP (Международната комисия по защита от нейонизиращи лъчения);

   -     SCENIHR (Научния комитет на Европейската комисия) - резултати за оценката на риска; препоръки за промяна на граничните стойности;

   -     Преглед на типовете стандарти, които се отнасят до електромагнитни полета - за емисии и за защита на човека, на международните организации, отговорни за въвеждането им;

   -   Ръководство за общините - готовност за издаване от СЗО;

   - База данни за стандартите - платформа 2016 г. - попълва се непрекъснато, като промените са на основата на новите заключения от научните изследвания, обобщавани от ICNIRP.

   III. Презентации на страните-участнички в Международен проект "Електромагнитни полета" на СЗО. Документи на Европейската комисия.

   Научният комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (SCENIHR) е един от трите независими нехранителни научни комитети, създаден да съветва Европейската комисия по въпросите на безопасността на потребителите, общественото здраве и околната среда.

   SCENIHR разглежда широки, сложни или мултидисциплинарни въпроси, които изискват цялостна оценка на риска за безопасността на потребителите или общественото здраве. Поради това отговаря на въпроси, които не са обхванати от други органи за оценка на риска на Общността. Потенциалните рискове, разгледани от Европейската комисия, включват антимикробната резистентност, нови технологии: като нанотехнологиите, медицински изделия, тъканно инженерство, кръвни продукти, намаляване на фертилността, рака на ендокринните органи, шум и електромагнитни полета.

   Доц М. Израел запозна присъстващите с някои от водещите резултати на SCENIHR, свързани с въздействието на ЕМП върху здравето.

   -   Няма доказателства за промени в енцефалограмата под въздействие на ЕМП;

   -   Изследвания при деца - публикуваните изследвания не са качествени;

   -   Липса за канцерогенен риск от досегашните доказателства от науката;

   -   Не се очакват промени в ДНК;

   -   Има сериозна индикация за промени в нормативната база - въвеждане на гранични стойности за специфични стойности.

   Беше подчертано също така, че от 01.07.2016 г. ще се наложи да се използват методи за измерване на SAR (специфичната погълната мощност) за ръка и тяло, във връзка с прилагането на Европейската директива за защита на работещите от въздействието на ЕМП.

   Дискусия:

   Представител на орган за контрол: ,,...БСА не признава европейските стандарти."

   IV. Състояние на нормативната база за измерване и оценка на ЕМП за работна среда в Р. България.

   Представена беше Директива 2013/35/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета).

   Дискусия:

   Състояние на нормативната база у нас и въвеждане на европейските директиви; подготовка за въвеждането им.

   В. Никова - община Варна

   Какви действия е необходимо да се предприемат за да се осъществи контрола по подобна наредба?

   Доц. М Израел - Необходимо е да бъде разработено Ръководство за практическо приложение

   В Директивата има дерогации (изключения), отнасящи се до военните приложения и ядрено-магнитния резонанс, за които трябва да се предприемат специфични мерки за защита.

   Д-р Кунчев - Ще се направи сериозна оценка на дейността на службите по трудова медицина.

   В работна група, за разработка на Наредбата, следва да има представители на МТСП, МЗ, индустрията и другите заинтересовани страни. Процесът на създаването ѝ трябва да бъде иницииран от ЕКС.

   Доц. М Израел -времето е много кратко; трябва да се направи обучение на специалисти. Необходимо е да информираме за това Министерство на труда и социалната политика и МЗ. Обучението трябва да бъде с конкретна програма, насочена към службите по трудова медицина, инспекциите по труда, за органите за контрол. Без контрол от органите на министерство на труда няма как да се получи необходимия резултат - трябва да им се обясни с практически примери какво и как да контролират.

   V.            Законодателство за защита на населението при използване на солариуми. Проучване па СЗО на законодателството в различните страни

    

   Дискусия

   Кр. Граматиков - Има ли законодателство, което да въвежда контрола на подобни източници?

   Доц. М. Иванова - До сега няма въведено такова законодателство.

   Д-р Кунчев - Не е проблем да се направи работна група. Добре е да се направи наредба в този смисъл - това е единият вариант. Има и друга възможност - да се подготвят само процедури за контрол, поне като начало за въвеждане на подобен контрол. Това може да се предложи да се извърши чрез Фонда по условия на труд.

   VI.     Цели и задачи на новосъздадения Експертен консултативен съвет, съгласно Заповед № РД-02-247/19.12.2014 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с изпълнението на Международен проект на Световната здравна организация по защита от електромагнитни лъчения (който заменя действащия Български програмен комитет - БНПК по ЕМП)

   Дискусия

   Доц. М Израел - Законодателните промени по НЙЛ за околна среда се бавят и не влизат в сила заради промените в Закона за здравето - това създава проблем, който може да бъде разрешен с помощта на ЕКС.

   Промените в законодателството са необходими също и във връзка с разработването уеб-базиран електронен регистър на източниците на НЙЛ, което е задача, залегнала в плана на проект ПДП-1 „Подобряване на контрола и информационни системи за превенция на риска в здравеопазването" по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве", с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и механизма на Европейското икономическо пространство, 2009-2014.

   Трябва да има законово основание за прилагането на регистъра, въпреки че в Закона за здравето има членове, определящи- необходимостта от събиране на подобна информация за целите на контрола.

   Във връзка с множеството неадекватни измервания, извършвани от органи за контрол в страната, трябва да има списък на специалистите, които имат право да извършват измервания, чиято компетентност да се проверява ежегодно. Необходимо е също така да се проверява апаратурата, с която се извършват измерванията. В това отношение отново ЕКС може да бъде инициатор, както и да подготвя специалистите по измерването и да поддържа тяхната квалификация.

   В. Георгиев - Няма специалисти от РЗИ, които участват в комисиите при приемането на обектите за мобилна комуникация.

   Цв. Шаламанова - Напротив, има специалисти от РЗИ

   В. Георгиев - Но това се случва, когато обектът е вече готов, а не в процеса на установяването и въвеждането му в експлоатация.

   Обща дискусия

   По време на дискусията възникнаха следните въпроси и изказвания:

   Слободан Танчев, „Егнатия О: България“ ЕООД

   Само вградените и долепените до сгради трафопостове ли подлежат на оценка, а тези който отстоят на известно отстояние от сградите?

   Доц. Израел

   Нашите изследвания показват, че дори и малка въздушна междина да има между трафопоста и жилищната сграда, не се откриват значими магнитни полета в жилищните помещения. Въздухът е добър изолатор. Само долепените и вградените трафопостове могат да окажат влияния върху магнитното поле в помещенията.

   Проблем има при помещения към самите трафопостове, които се използват за различни занаятчийски ателиета, магазини, фризьорски салони и др., в които работят хора и няма норми, по които да се оцени работната среда за тях.

   В заключение беше обсъдено, че дискусията би била много полезна за администрациите по места, поради което протоколът е полезно да бъде разпространен в контролните органи и местната администрация.

   Решения:

   ❖                  Да се изготви писмо до БСА във връзка с действащите методи за измерване на ЕМП от името на ЕКС, в което да се съдържа указание относно международните стандарти, които съдържат методи за измерване и които трябва да се прилагат и Р България.

   ❖                  Да се създаде Работна група, която да включва специалистите, които са работили по Директива 2013/35/ЕС и която да подготви въвеждането на директивата в страната до юли 2016 г.

   ❖                  Да се направи общо обучение по Наредба № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения

   ❖ Да се създаде комисия, която да изготви процедура за контрол на солариумите. В работната група да се включи и индустрията.

   ❖                    Да се изготви писмо за необходимостта да има специалисти по измерване и оценка на ЕМП поне в десет по-големи РЗИ в страната, които да бъдат обучени за това.

   ❖                    НЦОЗА да изготви методики за измерване и оценка на ЕМП, излъчвани от трафопостове - пристроени или вградени в жилищни сгради.

   ❖                    НЦОЗА да изготви методика за измерване и оценка на ЕМП, излъчвани от базови станции на мобилни оператори, в домове на жалбоподатели.

   ❖                    Изготвените методики да- се сведат до РЗИ под формата на указания.

   Протоколирал:

   (П. Иванова)

   Национален координатор
   и научен ръководител на ЕКС:

   (доц. М. Израел, дм)

  • Няма открити резултати
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат