• Политика по качество

   Неделя, 26 Септември, 2021 / Доклади

   Политика по качеството

    

   Управлението на качеството, в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015, е с първостепенно значение в цялостната дейност на ФОНДАЦИЯ „ФАРАДЕЙ”.

          Политиката по качеството на ФОНДАЦИЯ „ФАРАДЕЙ” е да внедри и поддържа Система за управление на качеството (СУК), включително осигуряването на ресурсите за осъществяването ù. Тя съответства на поставените от нас стратегически цели като основен елемент на общата стратегия за повишаване на конкурентоспособността, управление и развитие на бизнеса и се реализира чрез изпълняване на целите, които се преразглеждат периодично и се актуализират при необходимост.

   Ръководството на Организацията се ангажира с провеждането на политика по качеството, основаваща се на следните основни принципи:

   • Високо качество на предлаганите продукти и услуги;
   • Спазване на сроковете и поетите ангажименти
   • Коректно разглеждане на постъпилите рекламации и възражения
   • Мотивиране на сътрудниците чрез непрекъснато повишаване на квалификацията и взаимноизгодно заплащане.
   • Гарантиране на здравето и безопасността при работа на персонала.

    

   За реализиране на тези принципи Ръководството поема следните отговорности:

   • Непрекъснато повишаване на качеството на предоставяните услуги за задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите чрез постоянно следене на тяхната удовлетвореност;
   • Изграждане на взаимноизгодни отношения с доставчици и партньори;
   • Постигане на съответствие с приложимите законови и други нормативни изисквания по отношение на предлаганите услуги;
   • Непрекъснато подобряване ефикасността на СУК, чрез периодична оценка на постигнатите резултати и системен контрол на поставените задачи.

   Политиката и целите по качеството се преразглеждат, оценяват и при необходимост се актуализират на всеки Преглед от Ръководството, след което стават достъпни за всички заинтересовани страни.

   Ръководството носи основната отговорност за качеството на предлаганите продукти и услуги. То дефинира целите по управление на качеството и осигурява необходимите ресурси за постигането им.

    

   Като Председател на УС на ФОНДАЦИЯ „ФАРАДЕЙ”

    

   ДЕКЛАРИРАМ

    

   ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО.

    

    

   Дата: 03.05.2017 г.                                                           Председател на УС:

                                                                                                                                                       Проф. МИШЕЛ ИЗРАЕЛ

    

   Сертифицирана система по качество по ISO 9001:2015

   Сертификат № 31079/14/S

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат