• Kой е в основата на кампанията срещу GSM антените?

   Петък, 8 Ноември, 2013 / Истини

   Публикувано в БТА - оригинални текстове

    

   8.05.2009 г. 17:55

            

   В последно време в медийното пространство се усеща сериозен натиск срещу развитието на мобилните технологии, като се изнасят „факти” за опасността на електромагнитните полета (ЕМП) за здравето на хората. Дали това е действителната причина или е обикновен икономически интерес на определени хора? А може би е обикновен политически популизъм, който се използва преди изборите? Дали действително хората искат да нямат GSM телефони или просто някой не им е обяснил за какво става дума?

             Вярно е, че в литературата има много противоречия по отношение на някои ефекти на микровълните върху здравето на човека. Но за това има световна научна общественост, обединена от Световната здравна организация (СЗО) и от Европейската комисия (ЕК), които имат за цел да разработват политика за защита на здравето, както и да съветват министрите на здравеопазването в различните страни как да бъде въвеждана тази политика. СЗО и ЕК са възприели подход, който се основава на защита на населението от облъчването с ЕМП върху доказани ефекти, които са проверени, повторени от няколко лаборатории и при които изследванията са проведени съгласно протокол за научно изследване, възприет от медицинската наука в Европейския съюз и в света. При това граничните стойности (хигиенните норми) за ЕМП, които се препоръчват като минимални от Европейската комисия, са тези на ICNIRP (Международна агенция по защита от нейонизиращите лъчения). Те са основани на доказателствата, получени в настоящия момент от науката за възможното вредно действие на ЕМП върху човека. В тях няма основа за ограничаване на облъчването на базата на недоказани ефекти като главоболие, нарушен сън, неврози и други подобни нетипични неспецифични симптоми и синдроми. По отношение на възможността за възникване и развитие на раково заболяване под въздействието на микровълнови ЕМП, науката е категорична и там международната организация, която отговаря за това със своята оценка на научната литература е IARC (Международна агенция за изследване на рака). Според тази най-авторитетна агенция по отношение на рака единствено нискочестотните магнитни полета (като например това, което е навсякъде около нас - домакинските уреди!) са категоризирани в клас 2В по класификацията на човешките канцерогени, т.е. те са „възможен канцероген”. Това заключение е направено въз основа на някои епидемиологични изследвания, които доказват по-честите случаи на детски левкемии при стойности на магнитното поле над 3 милигауса. За сравнение, към същия клас канцерогени е една наша любима напитка – кафето!

             Има и друга псевдонаучна общественост, която организира изследвания, не спазващи изискванията на протокола, приет от учените и дори фалшифицира някои изследвания, с цел да възбужда интерес към своите резултати и да получава многократно и богато финансиране за проучвания със съмнителна достоверност. Пример за това е докладът на група „учени”, наречен Bioinitiative Report, който е достъпен в Интернет в последната година. В него има резултати, които са получени без да се спазва каквато и да е научна етика и подход при изследванията, а най-известните имена, „подписали” доклада, се оказа на съвещание в офисите на СЗО, че никога не са виждали този доклад...

             Това е мнението на всички страни-членки и особено на компетентните органи към тях, които обикновено са неправителствени организации, комитети и др., създадени на основата на международното сътрудничество по Международния проект „Електромагнитни полета” на СЗО.

             У нас също има такава организация – Българският национален програмен комитет по защита от нейонизиращи лъчения (БНПК) към ЕК и СЗО. Този комитет е с отворени врати към всички специалисти, които се грижат или искат да участват в процеса на защита на здравето на хората при въздействие с различни електромагнитни лъчения – от статичните полета, през радио и микровълните, до оптичните лъчения, които напоследък се прилагат в солариуми, козметични центрове и др., където пациентите „доброволно” се подлагат на „унищожение” чрез възможно предизвикване на кожен рак и други здравни неблагополучия.

   При това можем сериозно да си зададем въпроса: Защо медиите се занимават с най-ниско мощните излъчватели (базовите станции за GSM връзки), които толкова много ни улесняват в нашите контакти, технологии, връзки с нашите деца и близки и т.н., а не обръщат внимание въобще на възможното нарастване на случаите на рак сред децата от електрическите инсталации, уреди, трансформатори и др. или за организиране на контрол над центровете, в които често недостатъчно квалифицирани медицински кадри ни подлагат на свръхмощно оптично лъчение, с неизвестни последици за нашето здраве и живот.

   Още по-интересен е въпросът как се появиха в последните месеци в медиите така наречените (от самите тях) „международни” специалисти, работили преди години в мрежата на енергетиката, започнаха да разбират от микровълни и биологични ефекти, без да имат никаква професионална подготовка, квалификация или дори образованието за това?

   Отговорът е един и ние ще ви го кажем: Икономически интереси! Фирми се интересуват как да се спре контролът на държавата върху подобни обекти и как  „да се освободи” пазарът на частните фирми, които да правят „оценки” на хилядите нови обекти за мобилна комуникация, както и да „оценяват” облъчването на човека в техните домове срещу вече известната сума за това – около 700 лв на апартамент! Известни са както фирмите, които чрез тази кампания искат да „влязат на пазара”, така и партията, която използва възможността да „буни” населението по не толкова значителен проблем, в сравнение с основите проблеми на хората в периода на преход и криза.

   Решението на БНПК е категорично. Следвайки европейските подходи, ние експертите ще изготвим Закон за защита на населението от ЕМП, по подобие на законите за защита от шума и от йонизиращите лъчения. В него е предвидено да се акцентира върху следните няколко основни пункта:

   1. Европейски норми като минимални изисквания за защита на работещите и населението;

   2. Забрани (или други, по-защитаващи норми) за места, където хората пребивават непрекъснато и за такива, където могат да се считат за „чувствителни” по отношение на риска – болници, детски градини, училища, места за отдих и др. подобни;

   3. Регламентиране на конкуренцията между операторите в смисъл да използват  „споделени сайтове” помежду си, така че да няма голям брой излъчватели на едно място в жилищните райони;

   4. Да се осигури строг държавен контрол на новите и действащите антени и други излъчватели, където могат да пребивават хора (разрешителен режим и периодичен контрол);

   5. Да се събира база данни за източниците на подобни излъчватели, като информацията да се предоставя периодично на населението или по желание на гражданите;

   6. Информиране на населението при въвеждане на нови източници на ЕМП.

    

    

   БНПК,

   Председател:

   Доц. М. Израел, дм

   Национален координатор

   Международния съветнически комитет

   по защита от ЕМП при СЗО

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат