• Директива на европейския парламент и съвет за минималните изисквания за безопасност и здраве на работниците, по отношение на риска от физични фактори (електромагнитни полета)

    Понеделник, 19 Август, 2013 / Новини

    ДИРЕКТИВА 2013/.../ЕС
    НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

    относно минималните изисквания за здраве и безопасност,
    свързани с експозицията на работниците на рискове,
    дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)
    (Двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1
    на Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на Директива 2004/40/ЕО

     

    Както беше описано в по-ранна наша публикация, предложената от Европейския Парламент и от Съвета на Европа Директива 2004/40/ЕС беше отменена и заменена с нова – Директива 2008/46/ЕС, която имаше срок за публикуване 30 април 2012 г. Това не се случи в историята и проблемите с прилагане на ядрено-магнитно резоннансни (ЯМР) устройства останаха нерешени. Работещите при такива съоръжения, както и в други специфични медицннски и технологични приложения се оказаха незащитени, което противоречи на Директива 89/391/ЕС за равнопоставеност на работниците, независимо от мястото и вида на работа.

    Всичко това наложи сериозна работа на Европейската комисия, която представи на страните-членки вариант за нова наредба през юни 2011 г. Предложението беше обсъждано много детайлно от различни групи експерти от всички европейски страни в Брюксел в заалите сградите Justus Lipsuis и Lex. Няколко поредни председателства на Европейския съюз – Полша, Дания, Кипър, Ирландия, организираха ежемесечните срещи на експертите от страните-членки, до завършването на крайния вариант на директивата.

    В настоящия момент, през ноември 2013 г., от Европейския парламент беше гласувана „Директива 2013/.../ЕС, на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързана с експозиция на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета).“

    В „Общите разпоредби“ е отбелязано следното:

    1. 1.      Настоящата директива, която е двадесетата специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, определя минималните изисквания за защита на работниците срещу рисковете за тяхното здраве и безопасност, които се дължат или могат да се дължат на експозиция на електромагнитни полета по време на работа.
    2. 2.      Настоящата директива обхваща всички известни преки биофизични ефекти и непреките ефекти, дължащи се на експозицията на електромагнитни полета.
    3. 3.      Граничните стойности на експозиция (ГСЕ), определени в настоящата директива, обхващат само научно потвърдените връзки между краткосрочните преки биофизични ефекти и експозицията на електромагнитни полета.
    4. 4.      Настоящата директива не обхваща евентуалните дългосрочни ефекти.

    Комисията осъществява наблюдение на последните научни достижения. Ако се появят научно потвърдени доказателства за евентуалните дългосрочни ефекти, Комисията разглежда възможните подходящи ответни политически мерки, включително, по целесъобразност, представянето на законодателно предложение за справяне с тези последици. Чрез своя доклад относно практическото прилагане на настоящата директива, посочен в член 15, Комисията информира Европейския парламент и Съвета по този въпрос.

                            Много важен факт в тази директива е това, че тя въвежда защита за работещите не само от термични ефекти, свързани с нагряване на тъканите чрез поглъщане на електромагнитна енергия, но също за пръв път така наречените „нетоплинни ефекти“ като стимулация на мускулни влакна, нервни клетки и сетивни органи. Нещо повече, директивата разглежда преходни симптоми като световъртеж или зрителни нарушения, засягане на когнитивните способности или други мозъчни или мускулни функции, което може да доведе до неспазване на изискванията за безопасност от страна на работника. Това е голямо постижение на страните-членки, които успяха да включат нови научни изследвания в областта на въздействието на електромагнитните полета върху човека.

    Освен тях се запазват и разглежданите преди това гранични стойности за протичане на токове през крайниците.

    Нов елемент е също въвеждането на нови гранични стойности на ексспозиция (ГСЕ), като например:

    „ГСЕ по отношение на последиците за здравето“ означава ГСЕ, над които при работниците биха могли да възникнат вредни за здравето последици като нагряване или стимулация на нервните и мускулните тъкани;

    „ГСЕ по отношение на ефектите за чувствителността“ означава ГСЕ, над които при работниците би могло да възникне преходно разстройство на сетивните възприятия и незначителни промени в мозъчните функции;

    „стойности за предприемане на действие (СПД)“ означава оперативни стойности, установени, за да се опрости процесът на доказване на спазването на съответните ГСЕ или, когато е приложимо, за да бъдат приети съответните мерки за защита или превенция, посочени в настоящата директива.

    За прилагане на стойностите за предприемане на действия от страна на работодателите, са въведени ниски СПД и високи СПД, като ниските стойности за предприемане на действие се отнасят до ГСЕ по отношение на чувствителността на работещите, а високите стойности – на последиците за здравето им.

    Самите ГСЕ са опростени, въпреки че в основата си те са изградени на препоръките на Международната комисия по защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP). Опростяването се отнася до това, че измерваните величини, включително и тези вътре в организма (биологичните критерии), са в единици V/m (интензитет на електрическото поле) или µT (плътност на магнитния поток/магнитна индукция). Величинта плътност на мощност се прилага само за термичните ефекти, при честоти над 6 GHz. Разбира се, плътността на мощност може да се прилага и като еквивалентна величина при оценка спрямо плоско електромагнитно поле в далечната зона на излъчване.

    Самите гранични стойности са два вида, както е в  ICNIRP, а именно: биологични критерии (индуцирани токове, токове през крайници, специфична погълната мощност SAR, W/kg или специфична погълната енергия SA, J/kg) и въведените чрез цитираните дефиниции референтни стойности, които могат да се измерват на работните места – E, V/m; B, T; S, W/m2 и техните производни.

       Един от най-важните елементи в новата директива от политическа гледна точка е въвеждането на дерогации (изключване) на определени дейности, при които се налага прилагането на специфични изисквания за защита на работниците. Например, в чл. 10. Дерогации, за условията на облъчване при работа с устройства с ЯМР, се казва следното:

              експозицията може да надвишава ГСЕ, ако тя е свързана с инсталирането, изпитването, използването, разработването, поддръжката и научните изследвания във връзка с оборудване в областта на магнитнорезонансната образна диагностика за пациенти в здравеопазването, ако е изпълнено всяко от следните условия:

    i)       оценката на рисковете, извършена в съответствие с член 4, е показала, че ГСЕ са надвишени;

    ii)      с оглед нивото на развитие са приложени всички технически и/или организационни мерки;

    iii)     при надлежно обосновани обстоятелства за превишаване на ГСЕ;

    iv)      отчетени са характеристиките на работното място, работното оборудване или работните практики; и

    v)        работодателят докаже, че работниците продължават да са защитени срещу вредни последици за здравето и рискове за безопасността, включително като гарантира, че се следват инструкциите за безопасна употреба, предоставени от производителя в съответствие с Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия

    Подобна дерогация е приета и за условията на облъчване при прилагане на технологии за военни цели или при други специфични и неописани в директивата случаи. Разбира се, всички изключения са приети само при спазване на определени условия за защита на работниците след оценка на риска.

    Към директивата в чл. 14 има изискване за разработване на Практическо ръководство, което да служи на работодателите за обяснение, опростяване на оценката на риска и вземането на превантивни мерки за работещите.

                Транспонирането на директивата в страните-членки трябва да стане до 1 юли 2016 г. Влизането в сила на директивата става чрез публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.

                За нас остава сериозната работа да се подготвим за прилагането й в страната, както и за осигуряването на контрол по изпълнението на директивата. Основно, тази дейност ще бъде в прерогативите на МТСП, МЗ, ГИТ. Не по-малка роля трябва да има Изпълнителната агенция „Българска служба по акредитация“ за акредитиране на органи за контрол за извършване на съответни измервания и оценки по новите изисквания.

                Ясно е, че процесът ще бъде координиран от Българския национален програмен колектив, създаден със заповед на министъра на здравеопазването, респективно от Фондация „Фарадей“ – Научен център по нейонизиращи лъчения.

    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:EN:PDF

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат