• Експертен консултативен съвет

     В последните години Световната здравна организация (СЗО) поставя риска от въздействието на електромагнитните лъчения като един от основните приоритети в областта на здравето на населението. От стартирането на Международния проект „Биологично действие на постоянните и променливи електрически и магнитни полета” през 1996 година досега са въвлечени в процеса на оценката на риска повече от 60 страни в света, проведени са десетки конференции, работни срещи, обучения, съвещания на експертите, насочени са средства на Европейския съюз към изследване на вредното влияние на тези лъчения върху човека, издадени са многобройни монографии, обзори, брошури, фактически страници. Република България е активен участник в този процес чрез ежегодно участие в научните срещи и дискусии, организиране на международни научни форуми у нас и в други страни, издаване на фактически страници на СЗО и брошури на български език, както и в научната продукция по различни международни и национални проекти.
    Със заповед на Министъра на здравеопазването е създаден Български национален програмен колектив (БНПК) като основа за провеждане на политиката на СЗО в областта на оценката на риска от въздействието на нейонизиращите лъчения върху човека (електромагнитни, оптични, лазерни лъчения), както и за въвеждане на европейското законодателство в сферата на защитата на работещите и населението от това въздействие.
    През годините БНПК е основа за събиране на различните мнения в областта на източниците на електромагнитни полета и тяхното въздействие върху човека около общите принципи за здраве и безопасност, положени в политиката на СЗО и ЕК. Тази структура е работила в направление да стане възможно на една маса да дискутират учените, държавата, индустрията, неправителствените организации, общините, засегнатото население и други заинтересовани групи и лица в областта на общественото здраве, свързано с експозиция на електромагнитни лъчения от всякакви източници, като електропроводи с високо напрежение и трансформатори в жилищни сгради, комуникационни системи, безжични технологии, битови електрически уреди, нови технологии в медицината с прилагане на електромагнитни полета, УВ лампи, лазери и т.н.
    В настоящия етап БНПК координира и подпомага на експертно ниво дейността на научните колективи, индустрията, държавните органи, фирмите, НПО, гражданите и други в следните по-важни направления:
    -    Измерване и оценка на експозицията и риска от въздействието на електромагнитните лъчения върху работещи и население;
    -    Изследване на ефектите от въздействието на електромагнитни лъчения;
    -    Извършване на епидемиологични изследвания и оценка на риска;
    -    Разработване и прилагане на програми за комуникация и управление на риска за населението;
    -    Участва активно в хармонизирането на националното законодателство с това на ЕС в областта на защитата от електромагнитни, оптични лъчения, лазери, солариуми и др.;
    -    Провежда политика за безопасно навлизане на нови модерни технологии в медицината, комуникацията, информационното обслужване и т.н.;
    -    Разработва бази данни за източниците на лъчения, както и за събиране на информация на национално и регионално ниво;
    -    Издава и разпространява брошури за ползване от населението, индустрията, местната администрация и др.;
    -    Участва в международните анкети и проучвания за състоянието на проблема в страните от ЕО;
    -    Извършва обучение, провежда курсове и осигурява образователни и квалификационни програми за студенти, специалисти, индустрията, медицината, здравния контрол и др.;
    -    Подпомага дейността на СТМ в областта на профилактиката от въздействието на електромагнитните лъчения върху работещите;
    -    Организира национални и местни научни форуми, работни срещи, дискусии по различни „горещи” проблеми в областта на действие;

    БНПК координира изследванията в областта на оценката на въздействието и риска от нейонизиращите (електромагнитни, оптични, лазерни) лъчения в различни честотни обхвати и приложения у нас; подпомага изследователите с актуална информация по проблема, както и съдейства на СЗО, МОТ, ЕС и на други международни организации за провеждане на политиката за осигуряване на здраве на работното място и в средата за обитаване на човека.

   • Съобщения

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
 • Сравни

  Затвори
  Отвори
  Няма резултат